top of page
Hlavní informace

TERMÍN KONÁNÍ

31. května 2024

 

MÍSTO KONÁNÍ

Šternberský palác

Hradčanské náměstí 15, Praha 1

 

POŘADATEL SYMPOSIA

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol v Praze

Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.

  

ZÁŠTITY SYMPOSIA

primátor hlavního města Prahy 

Česká lékařská společnost JEP

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP

IPVZ

ODBORNÝ GARANT SYMPOSIA

prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

In memoriam MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. - Neurocentrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

prof. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc. - Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

 

TÉMA SYMPOSIA

Komplikace ve spondylochirurgii

DŮLEŽITÁ DATA

  9. 2. 2024         Otevření registrace k účasti na symposiu

15. 3. 2024         Uzávěrka registrace pro aktivní účast

20. 3. 2024         Oznámení autorům o přijetí přednášky

  2. 4. 2024         Program

10. 5. 2024         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

27. 5. 2024         Uzavření registrace

31. 5. 2024         5. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI -  akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Symposium je ohodnoceno 6 kredity. 

 

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK

www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky.

S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

 

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.  

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti. 

5. MÁJOVÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SYMPOSIUM
31. 5. 2024 - Praha

bottom of page